Liturgie

 

De liturgie gaat in de Oosterkerk als volgt:

Consistoriegebed
In de consistorie spreekt de ouderling van dienst dit gebed uit. In dit gebed wordt een zegen gevraagd over de dienst en voor hen die daarin een taak hebben.

Welkom en mededelingen
Door de ouderling van dienst.

Het aansteken van de kaarsen
De ouderling vraagt aan een kind om de kaarsen aan te steken. Het kind houdt een klein kaarsje bij de grote brandende paaskaars (symbool van de opgestane Christus). Met het kleine kaarsje worden twee kaarsen aangestoken die op de liturgietafel staan. Deze twee kaarsen staan symbool voor het Oude en Nieuwe Testament.

De ouderling geeft de predikant een hand
De kerkdienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Predikant en ouderlingen en diakenen zijn ambtsdragers. Dit betekent dat zij gedragen worden door Gods opdracht en roeping. De kerkdienst is niet zomaar een godsdienstige bijeenkomst. We vieren de liturgie omdat God het van ons vraagt.

Groet
Voorganger:
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
Gemeente: Amen

De groet is het standaard begin van een dienst. Zoals de zegen het standaard einde is. De woorden ‘Vrede zij u’ komen aan het begin en einde terug..
In de Bijbel beginnen ontmoetingen ook vaak met een groet.  Wij groeten elkaar in dialoog. Voorganger en gemeente groeten elkaar. Het is een groet van Godswege.

Bemoediging
Voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Komt uit psalm 124, 8

Gebed van toenadering/drempelgebed
Dit gebed markeert de overgang tussen de dagelijkse werkelijkheid en het uur van inkeer, bezinning en vieren. Wij naderen tot God, God nadert tot ons. Vaak wordt er iets verwoord van mogelijke belemmering bij de kerkganger om werkelijk dit uur in te gaan, zoals twijfel, schuld, zorgen, onzekerheid etc.

Intredelied
Vaak een psalm. Wij delen de psalmen met de synagogale eredienst.

Kyriëgebed
In het kyriëgebed wordt Christus aangeroepen vanwege de nood van de wereld. Het is een smeken, een klagen van de nood. Niet zomaar, maar bij Hem op wie wij vertrouwen.
Daarom eerst hulde aan de Eeuwige, en pas dan de roep om hulp.
Voorbeelden in de Bijbel: Psalm 25,6, Mat 8,25.
Link: www.biblija.net

Glorialied
Omdat wij geloven dat Gods macht in Christus sterker is dan alle nood en dood wordt Christus hulde toegezongen.

Gebedsgroet
Markering van belangrijk moment.

Gebed bij de opening van de schrift/gebed van de zondag
Het gebed voor de zondag is een vast gebed  dat vooruitgrijpt op de thematiek van de evangelielezing.
Gebed bij de opening van de schrift komt uit de klassiek gereformeerde traditie. Gevraagd wordt aan God om met hulp van zijn Heilige Geest de schrift verstaanbaar te maken.

Voor de kinderen
Geregeld probeert de predikant een element uit de evangelielezing met de kinderen te bespreken. Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. We zingen een lied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht’.2.
Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal

Lezing uit het OT
De predikanten van de Oosterkerk houden zich meestal aan een vast oecumenisch leesrooster. Wij voegen ons in een traditie. Wetende dat op heel veel plaatsen in de wereld in veel verschillende kerken deze lezingen worden gehouden. De grondslag van de lezing ligt in het Nieuwe Testament. Er is een Marcus-jaar, een Matteus-jaar en een Lucas-jaar. Na drie jaar begint de cyclus opnieuw. Het Johannes-evangelie wordt vooral rond Pasen gelezen. De lezingen uit het Oude Testament houden vaak verband met de lezingen uit het Nieuwe Testament.

Lied
Vaak bijbellied of een psalm. De psalm wordt dan antwoordpsalm genoemd.

Lezing uit het Nieuwe Testament

Lofprijzing/lied

Verkondiging

Stilte/meditatief moment

Lied

Gebeden

In dit gebed danken wij God om zijn grote daden (vaak toegespitst op de woordverkondiging), we doen voorbeden (we denken hierbij aan de wereld, de gemeente, het individu), we komen in stilte tot God en sluiten af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Inzameling gaven
Wij voegen de daad bij het woord. Dat wat God ons geeft, kunnen we niet alleen voor onszelf houden.

Slotlied

Wegzending
Is eigenlijk weer een drempelritueel. De zending betekent niet: u kunt nu gaan. Maar: wij zijn gezondenen. Dat wat we gehoord en beleefd hebben, mogen we in de wereld uitdragen. Ons geloof is niet alleen iets voor de zondag.

Zegen
De Naam van de Eeuwige, zijn heilzame kracht wordt als het ware op het volk gelegd.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bekijk ook: