Dienst van de Toekomst

 

Tien keer per jaar dienst van de toekomst

Kinderen en tieners maken vaker gehele kerkdienst mee

Er komen jaarlijks in de Oosterkerk ongeveer tien kerkdiensten waarin naast volwassenen ook kinderen en jongeren duidelijk aan bod komen. Deze diensten krijgen de titel Dienst van de Toekomst. De jeugdraad heeft hiertoe besloten. Dit na overleg met kindernevendienst, tienerkerk, jeugddienstcommissie, eredienstcommissie en predikanten. En uiteraard met toestemming van de kerkenraad.

In de Oosterkerk worden al geregeld erediensten gehouden voor alle leeftijden. Er is dan geen kindernevendienst of tienerkerk. Nieuw is dat er een duidelijke keuze wordt gemaakt om dergelijke diensten tien keer per jaar te houden. Een Dienst van de Toekomst is per se geen kinderdienst of een kinderachtige dienst. Ook in zo’n dienst kan er een overdenking zijn over de moeilijke aspecten van een bijbeltekst. Daarnaast houden we vast aan onze reeds gemaakte keuze voor de protestants-oecumenische liturgie (Bemoediging en groet, drempelgebed, kyrië en gloria, dienst van het woord, gebeden, gaven, zegen).

Anders dan gewoon is dat in een Dienst van de Toekomst kinderen en jongeren zo veel mogelijk actief deelnemen. Zo kunnen er meerdere kinderliederen worden gezongen of kunnen kinderen met instrumentjes een lied begeleiden. Jongeren kunnen meedoen met het gebed of de collecte. Niet omdat dat zo schattig of aandoenlijk is, maar omdat we geloven dat kinderen en tieners net als volwassenen onderdeel zijn van het Lichaam van Christus. In de dienst voor alle leeftijden wordt meer gebruik gemaakt van beelden (beamer) en andere zangbegeleiding dan het orgel. De preek is niet per se een verhandeling of betoog, maar kan ook de vorm krijgen van gesprek, een brief (gericht aan bijv. Paulus) of een monoloog van een bijbelfiguur.

In een Dienst van de Toekomst  moet kind of tiener zich soms aanpassen aan de volwassene (ze moeten bijvoorbeeld even stil aan de kleurplaat werken als de predikant zijn/haar preek houdt). Andere momenten past de volwassene zich aan aan het kind (voorbeeld: er is een pauze in de preek, waarin de predikant de kinderen even aanspreekt of waarin er een lied wordt gezongen). Het mooiste is als er onderdelen in dienst zijn waaraan gelovigen van álle leeftijden iets kunnen beleven.

De Oosterkerk kiest er bewust voor te investeren in kinderen en jongeren. We vinden het namelijk belangrijk dat ook zij thuis raken in de kerkdienst en dat ze de bijbelse en liturgische taal leren. Dat kan alleen als ze ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Ook geloven we dat jong en oud van elkaar kunnen leren. Maar centraal staat dat we echt samen willen vieren. We zijn immers allemaal door Christus geroepen tot Zijn dienst.