Diaconie

 

Dienst aan de naaste, dichtbij en veraf.
Dat is de taak diaconie van de Oosterkerk. De leden van deze groep heten ‘diakenen’, dienaren dus. Diakenen zijn ambtsdragers. Uitdrukkelijk géén ambtenaren, want die zijn in dienst van de overheid. Zij vormen een aparte ambtsgroep binnen de kerkenraad en werken nauw met andere ambtsgroepen samen. Het ambt van diaken bestaat al zo’n 2000 jaar. In de vroeg-christelijke gemeenten in het Midden-Oosten kwamen ze al voor. Je kunt dus met recht spreken van een oud en eerbiedwaardig ambt!
Belangrijk: De diaconie richt zich niet enkel op de eigen gemeenteleden maar ook op hen die niet of zo nu en dan in de kerk komen.

In de kerk
Overal zijn diakenen actief maar de meesten kennen hen van de zondagse kerkdiensten. Zij begroeten ‘s morgens voor de dienst de kerkgangers, halen na de ‘preek’ voor allerlei goede doelen geld op (zie ook: ZWO). Diakenen zijn ook betrokken bij het avondmaal, ‘De tafel van de Heer’, waarbij de gelovigen enkele keren per jaar het lijden, sterven en opstanding van Christus gedenken. De diakenen delen dan brood uit en schenken wijn of druivensap.

Buiten de kerk
Bijna alle diakenen hebben in onze kerkelijke gemeente de zorg over een wijk. Zij zijn attent op wijkbewoners die speciale aandacht nodig hebben. Het gaat dan vooral om zorgen over geld of tekort aan voedsel en andere basisbehoeften. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld door het bestaansminimum gezakt. Zij hebben een financieel steuntje in de rug nodig. Anderen weten niet meer hoe zij het weekend door moeten komen omdat ze (te) diep in de schulden zitten. In een enkel geval begeleiden diakenen mensen naar de voedselbank of naar andere hulpverleningsinstanties.

Concrete acties
Elk jaar voert de diaconie de actie ‘Vakantiegeld: samen delen’. In de wijk zijn het vooral de (kerst)voedselpakketten waar velen elk jaar weer verlangend naar uitzien. Elk jaar stelt de diaconie een namenlijst vast van gezinnen of alleenstaanden die voor een pakket in aanmerking komen. Alle diakenen worden bij het rondbrengen ingeschakeld.

Elke tweede zondag van de maand behalve in november is er een inzameling voor de voedselbank.

Er kan een keuze gemaakt worden uit het onderstaand lijstje. Is er vraag naar één of meerdere producten waar behoefte aan is dan wordt dat vermeld in de zondagsbrief voorafgaand aan de zondag waarop de inzameling is.

Ook staat er een bus bij de inzameling waar u een gift in kunt doen, of een gift overmaken op bankrekeningnummer : NL 12 RABO 0146 1492 54 t.n.v. Voedselbank Hoogeveen.

De giften worden besteed aan huur, verzekering, energiekosten, transport, levensmiddelen enz.
Koffie
Ham in blik
Rijst
Macaroni/spaghetti
Mix voor macaroni/spaghetti
Blikjes leverpastei
Groenten in blik (kleine en grote blikken)
Soep in blik (maaltijdsoep)
Pannenkoekenmix (alleen water toevoegen)
Contactadres:
B.Krikken   krikkenbart@gmail.com
Tel. 0528 264617

Samaritaan

Diakenen verrichten hun taak niet op grond van een opdracht die zij zichzelf hebben gesteld maar op grond van de Bijbelse boodschap dat ‘wij hebben om te zien naar onze naaste’. Er kunnen op deze wereld niet genoeg “barmhartige Samaritanen” rondlopen.

Giften

Giften t.b.v. diaconie  NL03 RABO 0373712677     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen

Giften t.b.v. Werelddiaconaat   NL25 RABO 0373712766  t.n.v.  Protestantse Gemeente Hoogeveen  onder vermelding van Werelddiaconaat

Giften t.b.v. de Zending    NL47 RABO 0373735456  t.n.v.  Protestantse Gemeente Hoogeveen onder vermelding van zending.

Contactadres:

06 20675842

U kunt uw mededeling inspreken en wordt dan spoedig door 1 van de diakenen teruggebeld.

diaconieoosterkerk@hotmail.com

International worship services

Het Diaconaal Platform is op vele vlakken actief binnen het asielzoekerswerk in Hoogeveen. Naast ontmoetingsmomenten, vrouwengespreksgroepen en veel praktische hulp willen wij ook elke maand een international worship service organiseren.

Het is de bedoeling om deze worship services elke tweede zondagmiddag van de maand binnen de verschillende kerken in Hoogeveen te organiseren. We hopen op een goede opkomst van zowel gemeenteleden als asielzoekers. Mogen we ook op u rekenen?
Voor vragen of opmerkingen e-mail: info@diaconaalplatformhoogeveen.nl
Een Hartelijke groet, Namens Het Diaconaal Platform en de werkgroep Kerkdiensten.

belangrijke links:

Diaconaal-platform-150x150

https://www.diaconaalplatformhoogeveen.nl

https://www.kerkinactie.nl/

AZC Nieuwsbrief sept 2015

nieuwsbrieven archief kerk in actie:
https://www.kerkinactie.nl/Kerk-en-gemeenten/Actueel/Nieuwsbrief–ezz6984